THUỐC KHÁNG SINH

Amoxicillin 500mg

66.000

THUỐC KHÁNG SINH

Azithromycin 200

84.000

THUỐC KHÁNG SINH

Azithromycin 500

165.000

THUỐC KHÁNG SINH

Cifga

40.000

THUỐC KHÁNG SINH

Clabact 250

56.000

THUỐC KHÁNG SINH

Clabact 500

110.000

THUỐC KHÁNG SINH

Domitazol

100.000

THUỐC KHÁNG SINH

Doxycyclin 100mg

65.000

THUỐC KHÁNG SINH

EmycinDHG 250

48.000

THUỐC KHÁNG SINH

Hagimox 250

36.000
160.000

THUỐC KHÁNG SINH

Haginat 500

170.000

THUỐC KHÁNG SINH

Hapenxin 250 Caps

180.000

THUỐC KHÁNG SINH

Hapenxin 250 Kids

48.000
200.000